FreD goes Net

Program „Fred goes Net” jest programem rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (www.programyrekomendowane.pl). Program znajduje się w międzynarodowej bazie programów dobrej jakości EDDRA (http://www.emcdda.europa.eu/best-practice).

Cel główny

Przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu.

Cele szczegółowe

 • Pogłębienie wiedzy na temat prawnych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych .
 • Zmiana postaw wobec używania substancji psychoaktywnych.
 • Pogłębienie wiedzy o miejscach pomocowych, oferujących wsparcie w sytuacjach trudnych.

Grupa docelowa

 • Młode osoby w wieku 14-18 lat używające substancji psychoaktywnych (alkoholu, marihuany lub innych substancji) w sposób okazjonalny lub szkodliwy.
 • Najczęściej są to nastolatkowie „przyłapani” na używaniu lub posiadaniu substancji.
 • Uczestnicy najczęściej nie postrzegają używania jako problemu i mają niską świadomość dotyczącą konsekwencji. Niekiedy ich podejście do używania substancji cechuje ambiwalencja.

Kryteria udziału oraz zasady uczestnictwa

Program jest prowadzony we współpracy z instytucjami działającymi na terenie Miasta Gdańska. Do programu skierować może:

 • Policja
 • Straż Miejska
 • Szkoła
 • Sąd
 • Kurator
 • Rodzic
 • Uczestnik może się również zgłosić samodzielnie

Warunkiem udziału w programie jest udział w rozmowie wstępnej, której celem jest poznanie problemu nastolatka, zmotywowanie go do udziału w programie oraz przekazanie najważniejszych informacji organizacyjnych. Rozmowa prowadzona jest w oparciu o duch dialogu motywującego, co umożliwia dostrzeżenie indywidualnych korzyści związanych z uczestnictwem w programie.

Zadania

Program składa się z rozmowy wstępnej (która stanowi warunek uczestnictwa w programie), zajęć warsztatowych i rozmowy końcowej (w przypadku zaleceń osób prowadzących).
Zajęcia warsztatowe podzielone są najczęściej na 3 spotkania, które łącznie trwają 8 godzin, prowadzone są w małych grupach (6-12 osób). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod warsztatowych, takich jak quiz, test, dyskusja, zawierają również elementy pracy indywidualnej.
Pierwsze zajęcia skupiają się na tworzeniu atmosfery zaufania, dają one również możliwość zapoznania się z innymi członkami grupy. Ponadto poruszane są zagadnienia związane z aspektami prawnymi dotyczącymi używania narkotyków oraz kluczowymi informacjami dotyczącymi substancji psychoaktywnych, najczęściej używanych przez członków grupy.
Tematyka kolejnych zajęć poświęcona jest pogłębieniu wiedzy na temat substancji, uzależnienia oraz analizie własnego wzoru używania narkotyków. Ponadto zajęcia dają przestrzeń do zidentyfikowania osobistych czynników ryzyka i czynników chroniących oraz zwiększenia motywacji do ograniczenia używania substancji lub całkowitej abstynencji.
Po zakończeniu programu uczestnicy wypełniają anonimową ankietę ewaluacyjną i otrzymują świadectwo udziału w programie oraz drobny upominek.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z zaleceniami, scenariuszami i metodami ewaluacji zamieszczonymi w podręczniku „Fred goes net – wczesna interwencja dla młodych osób używających narkotyków”, wydanym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt w sprawie programu

Sekretariat
Tel: 58 320 44 04