Gdańsk – jeMY zdrowo

Cel główny

Poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych w Gdańsku.

Cele szczegółowe

 1. Poprawa jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami oświatowymi a rodzicami, opiekunami.
 2. Konieczność dostosowania standardów żywieniowych w placówkach oświatowych do wymogów znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach), które obowiązuje od 1 września 2015 roku.

Grupa docelowa

Gdańskie placówki oświatowe. Dyrektorzy oraz personel odpowiedzialny za żywienie zbiorowe, rodzice, dzieci.

Tryb zapraszania

Do programu zgłaszają się chętne placówki, które zaakceptowały warunki udziału (regulamin) w programie.

Zadania

Standard informacji o żywieniu w placówce oświatowej

Standard informacji o żywieniu w placówce oświatowej

Działanie to polega na wdrożeniu systemu standardowego komunikowania rodziców i opiekunów o jadłospisie i składzie posiłków szkolnej stołówki. Osoba upoważniona (intendent/ka) wprowadza do programu internetowego dane dotyczące posiłku. Miasto Gdańsk zobligowało placówki oświatowe do korzystania z systemu standaryzowanej informacji o podawanych posiłkach.
Wprowadzenie do systemu jadłospisu umożliwi rodzicom i opiekunom odczyt jadłospisu na pobranej wcześniej aplikacji mobilnej (np. telefonie komórkowym). Dzięki temu rodzice mają pełny dostęp do informacji o składzie posiłków w danej placówce.

Szkolenia

Szkolenia

W roku 2020 przewidujemy przeprowadzenie modułów edukacyjnych skierowanych do personelu odpowiedzialnego za żywienie zbiorowe w placówce (intendentów i kucharek, pomocy kuchennych).

Zainteresowane placówki prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem.

Konsultacje

Konsultacje

Podczas realizacji programu uczestnikom oferujemy wsparcie w zakresie wdrażanego w placówce programu. Zainteresowane placówki prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem.

Konkurs

Konkurs

Placówki, które włączą się do programu wezmą udział w konkursie na smaczne i zdrowe menu szkolne. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu na tej stronie

Przyznawanie certyfikatów udziału w programie

Przyznawanie certyfikatów udziału w programie

Dla placówek, które włączą się w program i spełnią wyznaczone kryteria w zakresie żywienia uczniów oraz promowania zdrowego żywienia.

Oczekiwane efekty i korzyści

KORZYŚCI DLA SZKÓŁ:

 • Bezpłatne szkolenia
 • Materiał edukacyjny
 • System standardowego tworzenia menu (online)
 • Możliwość udziału w konkursie „Najzdrowsze szkolne menu w Gdańsku”
 • Certyfikat potwierdzający udział w programie
 • Podniesienie rangi szkolnej stołówki, jako miejsca zaspakajającego 30% całodziennego zapotrzebowania energetycznego
 • Podniesienie rangi przedszkolnej stołówki, jako miejsca zaspakajającego 75% całodziennego zapotrzebowania energetycznego
 • Integracja środowiska szkolnego w pracy nad poprawą jakości żywienia w szkołach
 • Wymiana dobrych praktyk

KORZYŚCI DLA DZIECI I RODZICÓW:

 • Systematyczny dostęp do pełnej informacji o aktualnym menu posiłków szkolnych i przedszkolnych.
 • Wzrost wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania – moduł edukacyjny aplikacji.

Organizacja i proces działania

Po włączeniu placówki do programu i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa, placówka oświatowa zgłasza potrzebę przeszkolenia personelu odpowiedzialnego za organizację żywienia zbiorowego. Placówki objęte są wsparciem w postaci konsultacji dotyczących komponowania i przyrządzania posiłków oraz obsługi systemu jemyzdrowo.edu.pl, a także zobowiązana jest do systematycznego wprowadzania jadłospisów do systemu. Ostatnim etapem programu jest promocja aplikacji mobilnej dla rodziców oraz organizacja konkursu dla uczestników programu.

Informacje dodatkowe

W odpowiedzi na sygnalizowaną przez gdańskich rodziców potrzebę poprawy jakości żywienia oraz poprawę komunikowania o składzie posiłków w placówkach oświatowych, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia stworzył program mający na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych, zgodną z wytycznymi znowelizowanej ustawy. Program realizowany jest od 2015 roku, obejmując swoim zasięgiem 140 placówek oświatowych. Program „Gdańsk-jeMY zdrowo” skierowany jest do wszystkich gdańskich szkół i przedszkoli, w których odbywa się żywienie zbiorowe.

gdanskjemyzdrowo@opz.gdansk.pl

Kontakt w sprawie programu

mgr Barbara Dąbek - Rychter
gdanskjemyzdrowo@opz.gdansk.pl
gdanskjemyzdrowo@opz.gdansk.pl

List rekomendujący Prezydent Chabior

pobierz