Gdańsk – jeMY zdrowo

Cel główny

Poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych w Gdańsku.

Cele szczegółowe

 1. Poprawa jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami oświatowymi a rodzicami, opiekunami.
 2. Konieczność dostosowania standardów żywieniowych w placówkach oświatowych do wymogów znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach), które obowiązuje od 1 września 2015 roku.

Grupa docelowa

Gdańskie placówki oświatowe. Dyrektorzy oraz personel odpowiedzialny za żywienie zbiorowe, rodzice, dzieci.

Tryb zapraszania

Do programu zgłaszają się chętne placówki, które zaakceptowały warunki udziału (regulamin) w programie.

Zadania

Standard informacji o żywieniu w placówce oświatowej

Standard informacji o żywieniu w placówce oświatowej

Działanie to polega na wdrożeniu systemu standardowego komunikowania rodziców i opiekunów o jadłospisie i składzie posiłków szkolnej stołówki. Osoba upoważniona (intendent/ka) wprowadza do programu internetowego dane dotyczące posiłku. Miasto Gdańsk po ukończeniu pilotażu programu planuje, aby placówki oświatowe obowiązkowo korzystały z systemu standaryzowanej informacji o podawanych posiłkach.
Wprowadzenie do systemu jadłospisu umożliwi rodzicom i opiekunom odczyt jadłospisu na pobranej wcześniej aplikacji mobilnej (np. telefonie komórkowym). Dzięki temu rodzice mają pełny dostęp do informacji o składzie posiłków w danej placówce.

Szkolenia

Szkolenia

Skierowane do dyrektoróworaz personelu odpowiedzialnego za żywienie zbiorowe w placówce (intendentów i kucharek, pomocy kuchennych szkolnych).
Warsztat edukacyjny (3godziny) obejmuje:

 • Zasady żywienia dzieci i dostępu do żywności w placówkach oświatowych w świetle nowych przepisów,
 • zasady wdrażania standardu informowania o składzie posiłków, warsztat kulinarny – dobre praktyki dla placówek oświatowych.
 • Konsultacje

  Konsultacje

  Podczas realizacji programu uczestnikom oferujemy wsparcie w zakresie wdrażanego w placówce programu pilotażowego. Konsultacje odbywają się w określonych dniach.

  Konkurs

  Konkurs

  Placówki, które włączą się do programu wezmą udział w konkursie na smaczne i zdrowe menu szkolne.

  Przyznawanie certyfikatów udziału w programie

  Przyznawanie certyfikatów udziału w programie

  Dla placówek, które włączą się w program i spełnią wyznaczone kryteria w zakresie żywienia uczniów oraz promowania zdrowego żywienia.

  Oczekiwane efekty i korzyści

  KORZYŚCI DLA SZKÓŁ:

  • Bezpłatne szkolenia
  • Materiał edukacyjny
  • System standardowego tworzenia menu (online)
  • Możliwość udziału w konkursie „Najzdrowsze szkolne menu w Gdańsku”
  • Certyfikat potwierdzający udział w programie
  • Podniesienie rangi szkolnej stołówki, jako miejsca zaspakajającego 30% całodziennego zapotrzebowania energetycznego
  • Podniesienie rangi przedszkolnej stołówki, jako miejsca zaspakajającego 75% całodziennego zapotrzebowania energetycznego
  • Integracja środowiska szkolnego w pracy nad poprawą jakości żywienia w szkołach
  • Wymiana dobrych praktyk

  KORZYŚCI DLA DZIECI I RODZICÓW:

  • Systematyczny dostęp do pełnej informacji o aktualnym menu posiłków szkolnych i przedszkolnych.
  • Wzrost wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania – moduł edukacyjny aplikacji.

  Organizacja i proces działania

  Po zgłoszeniu placówki do programu i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa, placówka oświatowa oddelegowuje na szkolenie personel odpowiedzialny za organizację żywienia zbiorowego. Po zakończeniu szkoleń placówka objęta jest wsparciem w postaci konsultacji dotyczących komponowania i przyrządzania posiłków oraz obsługi systemu jemyzdrowo.edu.pl. oraz zobowiązana jest do systematycznego wprowadzania jadłospisów do systemu. Ostatnim etapem programu jest promocja aplikacji mobilnej dla rodziców oraz organizacja konkursu dla uczestników programu.

  Informacje dodatkowe

  W odpowiedzi na sygnalizowaną przez gdańskich rodziców potrzebę poprawy jakości żywienia oraz poprawę komunikowania o składzie posiłków w placówkach oświatowych, Ośrodek Promocji Zdrowia stworzył program mający na celu poprawę jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych, zgodną z wytycznymi znowelizowanej ustawy. Program realizowany jest od 2015 roku, obejmując swoim zasięgiem 140 placówek oświatowych. Program „Gdańsk-jeMY zdrowo” skierowany jest do wszystkich gdańskich szkół i przedszkoli, w których odbywa się żywienie zbiorowe.

  Kontakt w sprawie programu

  mgr Małgorzata Kaźmierczak
  malgorzata.kazmierczak@opz.gdansk.pl
  +48 507 033 835