Dane teleadresowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 5, 80- 852 Gdańsk.
Kontakt telefoniczny: 601 407 252
e- mail: gkrpa@gkrpa.gdansk.gda.pl

Przyjęcia interesantów

Godziny pracy biura:
Wtorek: 11.00 – 17.00
Środa: 9.00 – 15.00
Czwartek: 8.00 – 14.00

Szanowni Państwo, informujemy, że z powodu udziału w konferencji, w dniu 06.06.2023 r. biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, będzie czynne w godzinach 15:00- 17:00. Za utrudnienia przepraszamy, jednocześnie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 601 407 252
Informujemy że W dniach 25-26.05.2023 r. biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie nieczynne z powodu szkolenia

Informujemy, że w dniu 02.05.2023 r. biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku  będzie czynne w godzinach 8:00-14:00

UWAGA!!!
Dnia 19 maja 2022 r. (czwartek) sekretariat GKRPA będzie nieczynny z powodu uczestnictwa pracowników w konferencji. Zapraszamy do kontaktu w pozostałych dniach.
Spotkanie odbywają się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności podyktowanych zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii Covid 19.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z dn 2023 r. poz 165). Została powołana zarządzeniem Nr 1523/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku (z późniejszymi zmianami).
Członkami Komisji są specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, terapii i profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, będący przedstawicielami m. in. służby zdrowia, oświaty, Rady Miasta Gdańska, Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, Policji, Sądu, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych, Ksiądz- Duszpasterz Uzależnionych oraz przedstawicie organizacji pozarządowych.

Zakres działania Komisji

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacji osób uzależnionych, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • Wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miasta Gdańska,
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • Prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Zadania GKRPA

 • Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • Udzielenie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy,
 • Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu,
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

Zespoły problemowe

W ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku działaja trzy zespoły problemowe:

 • Zespół Lecznictwa i Pomocy Rodzinie,
 • Zespół Kontroli Obrotu Napojami Alkoholowymi.

W siedzibie GKRPA można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu szeroko pojętych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez osoby uzależnione i osoby z najbliższego otoczenia, przede wszystkim w zakresie procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Wnioski w przedmiotowej sprawie składają osoby fizyczne, Komisariaty Policji, Centra Pracy Socjalnej MOPR, sądy, prokuratury oraz inne instytucje (szkoły, organizacje). W przypadku, gdy z powodu niespełnienia przesłanek ustawowych – nie ma zastosowania procedura zobowiązania do leczenia, oferowana jest także pomoc w zmotywowaniu osoby nadużywającej alkoholu do podjęcia dobrowolnej terapii (bez sądowego zobowiązania).
Udzielane jest także wszechstronne poradnictwo i wsparcie w zakresie uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, terapii w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz kompleksowe udzielanie informacji na temat ofert specjalistycznych placówek zajmujących się terapią dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, przeciwdziałania przemocy oraz pomocy psychologicznej dla dzieci, terapii DDA, udzielania bezpłatnych porad prawnych, a nawet wsparcia duchowego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 852, 1655, 1818 z 2020 r. poz. 322) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 218).