ZAPYTANIE O CENĘ

W celu określenia wartości zamówienia związanego z realizacją projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” przeprowadzane jest badanie rynku. Niniejsze zapytanie służy wyłącznie rozeznaniu rynku i złożenie oferty cenowej nie będzie wiązało się z potrzebą wykonania zlecenia ani podpisania umowy.

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto za wykonanie zadania, którego szczegóły podane są poniżej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dedykowanego oprogramowania, w tym wykonanie, wdrożenie oraz przekazanie majątkowych praw autorskich systemu informatycznego (zwanego dalej Systemem) służącego obsłudze Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji 01.12.2019

IV. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiocie niniejszego zapytania jest pan Tomasz Kobus, tomasz.kobus@opz.gdansk.pl

V. ZŁOŻENIE PROPOZYCJI CENOWEJ

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (netto, brutto) na załączonym formularzu (zał. nr 5) drogą mailową na adres: bezcukrzycy@opz.gdansk.pl.  do 27.09.2019 do godz. 16:00.

VI. ZAŁĄCZNIKI

  1. ZAPYTANIE O CENĘ_OPZ_SYSTEM INFORMATYCZNY
  2. ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZAPYTANIE O CENĘ_ (RPPZ) REGIONALNY PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCY PREWENCJI CUKRZYCY TYPU 2
  3. ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZAPYTANIE O CENĘ_OGÓLNE SCHEMATY PROCESU UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROGRAMIE
  4. ZAŁĄCZNIK NR 3 – ZAPYTANIE O CENĘ_DOKUMENTACJA INTEGRATORA API SYSTEMU SL2014
  5. ZAŁĄCZNIK NR 4 – ZAPYTANIE O CENĘ_PODRĘCZNIK BENEFICJENTA SL2014
  6. ZAŁĄCZNIK NR 5_FROMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA O CENĘ_SYSTEM INFORMATYCZNY