15.12.2018

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia (jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdańska) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2018r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej rozstrzygnięto konkurs na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” stanowiącego przedsięwzięcie realizujące Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OMG-G-S do 2020r.

Partnerem projektu został podmiot: Przychodnia BALTIMED Sp. z o.o.  Sp. k., spełniając kryteria formalne i merytoryczne określone w Sekcji IV Regulaminu konkursu.

23.11.2018

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia (jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdańska) działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014, poz. 1146 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” stanowiącego przedsięwzięcie realizujące Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OMG-G-S do 2020r.

Projekt jest przewidziany do dofinansowania w ramach Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy”, Poddziałanie 5.4.1 „Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT” RPO WP na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu i Załącznikach.