Cel główny

Promocja zdrowego stylu życia oraz ocena stanu zdrowia, rozwoju psychofizycznego i identyfikacja zagrożeń dla zdrowia dziecka.

Cele szczegółowe

  • Promocja zdrowego stylu życia, jako najważniejszego czynnika kształtującego potencjał zdrowotny dziecka.
  • Wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, społecznego i emocjonalnego, dziecka.
  • Promocja aktywności fizycznej, jako podstawowego elementu zdrowego stylu życia.
  • Przeciwdziałanie wadom postawy ciała i otyłości oraz wczesna diagnostyka poważnych zaburzeń w posturogenezie.
  • Uświadomienie znaczenia zbilansowanej diety w okresie rozwojowym.

  Grupa docelowa

  • Części diagnostyczna obejmuje dzieci w wieku 6 lat.
  • Część informacyjno – edukacyjna skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci.

  Tryb zapraszania

  • za pośrednictwem placówek oświatowych (współpraca bezpośrednia)
  • telefonicznie i e-mail na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej: www.opz.gdansk.pl

  Zadania

  • Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
  • Identyfikacja czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych
  • Wykrywanie istotnych zaburzeń w posturogenezie
  • Wykrywanie zaburzeń słuchu i nieprawidłowości ostrości widzenia u dzieci.
  • Analiza żywieniowa oraz poradnictwo w zakresie żywienia dzieci
  • Określenie statusu aktywności fizycznej dziecka
  • Określenie poziomu sprawności i wydolności krążeniowo-oddechowej dziecka
  • Poradnictwo w zakresie psychoprofilaktyki rozwoju dziecka
  • Przesiewowe badanie kompetencji rozwoju psychoruchowego dziecka.
  • Stworzenie indywidualnego Planu Postępowania Prozdrowotnego

  Oczekiwane efekty i korzyści

  • Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i ich rodziców
  • Wzrost świadomości zachowań sprzyjających zdrowiu
  • Umiejętność dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych
  • Umiejętność kierowania stresem
  • Zaprzestanie narażania dzieci i młodzieży na bierne palenie
  • Umiejętność utrzymywania prawidłowej masy ciała
  • Świadomość ważności utrzymywania prawidłowych relacji międzyludzkich

  Organizacja i proces działania

  • W programie mogą uczestniczyć wszystkie dzieci 6 letnie uczęszczające do placówek oświatowych na terenie miasta Gdańska
  • Uczestnictwo w programie jest bezpłatne
  • Uczestnictwo w programie jest jednorazowe
  • Możliwość rejestracji telefonicznej
  • Okresowo przeprowadzane jest badanie ankietowe dotyczące jakości programu

  Informacje dodatkowe

  Dzieci, u których zostaną wykryte czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych mają możliwość skorzystania z programu interwencyjnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

  Kontakt w sprawie programu

  dr Aleksandra Niedzielska
  a.niedzielska@opz.gdansk.pl
  58 553 43 11