Cel główny

Promocja zdrowego stylu życia oraz ocena stanu zdrowia, rozwoju psychofizycznego i identyfikacja zagrożeń dla zdrowia dziecka.

Cele szczegółowe

  • Promocja zdrowego stylu życia, jako najważniejszego czynnika kształtującego potencjał zdrowotny dziecka.
  • Wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, społecznego i emocjonalnego, dziecka.
  • Promocja aktywności fizycznej, jako podstawowego elementu zdrowego stylu życia.
  • Przeciwdziałanie wadom postawy ciała i otyłości oraz wczesna diagnostyka poważnych zaburzeń w posturogenezie.
  • Uświadomienie znaczenia zbilansowanej diety w okresie rozwojowym.

   Grupa docelowa

   • Części diagnostyczna obejmuje dzieci w wieku 6 lat.
   • Część informacyjno – edukacyjna skierowana jest do rodziców i opiekunów dzieci.

   Tryb zapraszania

   • za pośrednictwem placówek oświatowych (współpraca bezpośrednia)
   • telefonicznie i e-mail na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej: www.opz.gdansk.pl

   Zadania

   • Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
   • Identyfikacja czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych
   • Wykrywanie istotnych zaburzeń w posturogenezie
   • Wykrywanie zaburzeń słuchu i nieprawidłowości ostrości widzenia u dzieci.
   • Analiza żywieniowa oraz poradnictwo w zakresie żywienia dzieci
   • Określenie statusu aktywności fizycznej dziecka
   • Określenie poziomu sprawności i wydolności krążeniowo-oddechowej dziecka
   • Poradnictwo w zakresie psychoprofilaktyki rozwoju dziecka
   • Przesiewowe badanie kompetencji rozwoju psychoruchowego dziecka.
   • Stworzenie indywidualnego Planu Postępowania Prozdrowotnego

   Oczekiwane efekty i korzyści

   • Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i ich rodziców
   • Wzrost świadomości zachowań sprzyjających zdrowiu
   • Umiejętność dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych
   • Umiejętność kierowania stresem
   • Zaprzestanie narażania dzieci i młodzieży na bierne palenie
   • Umiejętność utrzymywania prawidłowej masy ciała
   • Świadomość ważności utrzymywania prawidłowych relacji międzyludzkich

   Organizacja i proces działania

   • W programie mogą uczestniczyć wszystkie dzieci 6 letnie uczęszczające do placówek oświatowych na terenie miasta Gdańska
   • Uczestnictwo w programie jest bezpłatne
   • Uczestnictwo w programie jest jednorazowe
   • Możliwość rejestracji telefonicznej
   • Okresowo przeprowadzane jest badanie ankietowe dotyczące jakości programu

   Do pobrania – Upoważnienie do reprezentowania prawnego opiekuna dziecka – Kierunek Zdrowie

   Informacje dodatkowe

   Dzieci, u których zostaną wykryte czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych mają możliwość skorzystania z programu interwencyjnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

   Kontakt w sprawie programu

   dr Aleksandra Niedzielska
   kierunekzdrowie@opz.gdansk.pl
   58 553 43 11 ; 669 979 202