Misja GOPZiPU:

Utrzymywanie zdrowia jest podstawowym warunkiem kształtowania wysokiej jakości życia, dlatego też praca ukierunkowana na umacniania potencjału zdrowotnego mieszkańców uznano za jeden z głównych priorytetów Strategii Rozwoju Gdańska.

Misją Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) jest działanie na rzecz zwiększania kompetencji zdrowotnych gdańszczan, których przejawianie zwiększa szanse na dłuższe życie i ilość lat przeżytych w zdrowiu.

Podstawowym zadaniem GOPZiPU jest realizacja działań dotyczących zdrowia publicznego w tym gminnych programów promocji zdrowego stylu życia, programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnych.

STATUT GOPZiPU