Misja Ośrodka Promocji Zdrowia:

Umacnianie potencjału zdrowia Gdańszczan poprzez promowanie zdrowego stylu życia.

Zadania statutowe:

  • Realizacja interdyscyplinarnych programów promocji zdrowia i profilaktyki.
  • Realizacje programów badawczo – edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.
  • Kompleksowe badanie dzieci przed podjęciem obowiązku szkolnego.
  • Określenie działań służących utrzymywaniu i pomnażaniu zdrowia dzieci oraz ich prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu.
  • Prowadzenie wielokierunkowych badań stanu psychofizycznego i zdrowotnego dzieci.
  • Promowanie aktywności fizycznej i określanie programu rozwijającego sprawność i wydolność fizyczną.
  • Prowadzenie kampanii mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez współpracę z placówkami oświatowymi, rodzicami i opiekunami oraz instytucjami.
  • Prowadzenie komputerowej bazy danych i badań statystycznych dotyczących stanu psychofizycznego i zdrowotnego dzieci z możliwością udostępniania wyników analiz statystycznych zainteresowanym placówkom oświatowym, naukowym i samorządowym.
  • Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia przy współpracy ze środowiskiem oświatowym i naukowym.

Pomnażanie potencjału zdrowotnego i ochrona zdrowia są podstawowymi warunkami kształtowania wysokiej jakości życia, dlatego też zostały uznane za jeden z głównych priorytetów Strategii Rozwoju Gdańska.

Wyznaczone w Strategii kierunki działań w obszarze zdrowia przyjęły formę Programu Operacyjnego: Zdrowy Gdańszczanin, którego jednym z głównych celów jest promocja zdrowego stylu życia.

Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób to obszary, w których upatruje się największych rezerw służących budowaniu potencjału zdrowotnego. Szczególnie istotne jest podejmowanie tego typu działań wobec dzieci i młodzieży. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia działania dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki powinny mieć charakter interdyscyplinarny, łączący wiele dziedzin nauki i różnorodne formy oddziaływania.

W ramach realizacji celów strategicznych Programu – Zdrowy Gdańszczanin, miasto stara się aktywnie propagować zdrowe wzorce zachowań oraz wspierać działania profilaktyczne szczególnie wobec dzieci i młodzieży. Edukacja zdrowotna rodziców, podnoszenie jakości medycyny szkolnej, wczesne wykrywanie zagrożeń zdrowotnych i wspieranie wychowania zdrowotnego w rodzinie i szkole stanowią zadania statutowe Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka. Wymienioną w nazwie Ośrodka „sprawność” należy odnosić do sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej (Drabik 2007).

Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka (OPZiSDz) został powołany przez władze Miasta Gdańska w 1992 r. Od roku 1997 na mocy Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 1996 placówka stała się samodzielną jednostką budżetową miasta. Ośrodek prowadzi działalność w strukturach Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Zespół specjalistów Ośrodka (lekarzy, psychologów, edukatorów zdrowia oraz specjalistów kultury fizycznej i zdrowia publicznego) wsparty merytorycznie przez gdańskie środowisko naukowe przygotowuje i wdraża interdyscyplinarne programy zdrowotne kierowane do gdańskich dzieci przedszkolnych i uczniów szkół.