====================================
Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r.
====================================

Informacja o wynikach naboru
w Gdańskim Ośrodku Promocji |Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

na stanowisko urzędnicze:

Starszy referent windykacji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Alicja Puckowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.

====================================
Ogłoszenie z dnia 28.04.2021 r.
====================================
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Referent Windykacji – w wymiarze całego etatu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w Gdańsku, ul. Wrzeszczańska 29 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
ul. Wrzeszczańska 29
80-409 Gdańsk,

z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze – „STARSZY REFERENT WINDYKACJI”, 

w terminie od dnia 28.04.2021r. do dnia 12.05.2021r. do godziny 14.00.

Decyduje data wpływu oferty do GOPZiPU.

Oferty, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Pełna treść oferty, wymagania i zakres obowiązków oraz wymagane dokumenty zostały opisane w załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia