Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka opracowany przez SKN ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego (SKN ONKOMA) realizowany w ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Z ramienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku lokalnym koordynatorem programu jest Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień.
Choroby nowotworowe będąc przyczyną co czwartego zgonu w Polsce, niezaprzeczalnie stanowią ogromne wyzwanie z punktu widzenia zdrowia publicznego.
Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów tylko w 2017 roku zanotowano około 165 tysięcy nowych rozpoznań nowotworów złośliwych, w tym prawie 3 800 czerniaków skóry.
Realizacja programu wpisuje się w obszar drugi Narodowej Strategii Onkologicznej przyjętej przez Uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 roku tj. Inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia – Ograniczanie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów.

Cel główny

Ograniczanie zachorowalności na czerniaka poprzez edukację grup docelowych

Cele szczegółowe

  1. Podniesienie kompetencji prozdrowotnych dzieci i młodzieży w obszarze profilaktyki onkologicznej.
  2. Prowadzenie powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocja zdrowego stylu życia poprzez przeprowadzenie lekcji na podstawie materiałów (scenariusz lekcji, film, plakat, materiały pomocnicze) opracowane przez SKN ONKOMA.
  3. Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz wzmocnienie motywacji do prowadzenie zdrowego stylu życia.

Grupa docelowa

Uczniowie szkól ponadpodstawowych oraz uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Zadania

Opis programu:
Szkoły, które zgłoszą swój udział w programie, po przesłaniu Decyzji o przystąpieniu do projektu otrzymają dostęp do materiałów elektronicznych opracowanych w ramach programu: szczegółowy scenariusz zajęć lekcyjnych (przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną) wraz z całą niezbędną obudową dydaktyczną – film na temat samobadania skóry, materiały dla nauczyciela, plakat, ulotka.

Tryb zgłaszania:
W październiku 2020 zgłoszenia mailowe poprzez przesłanie formularza Decyzji z podpisem dyrektora placówki oświatowej o przystąpieniu do programu.

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie:

  • zwiększą swoje kompetencje prozdrowotne w obszarze profilaktyki czerniaka,
  • poznają złote zasady profilaktyki czerniaka,
  • zdobędą umiejętność przeprowadzania samobadania skóry,
  • nabędą umiejętności różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasad ABCDE – czerniakowe abecadło,
  • zdobędą wiedzę potrzebną do bycia ambasadorem profilaktyki czerniaka w swoim środowisku lokalnym.

Zbiorczy raport podsumowujący realizację programu opublikowany zostanie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Świadomości Czerniaka.

PARTNERZY

Narodowy Instytut Onkologii

Kontakt w sprawie programu

Anna Cieplińska – koordynator programu
e-mail: anna.cieplinska@opz.gdansk.pl