Poradnia Zdrowego Życia

Program profilaktyczny w formie interwencji behawioralnych dotyczący ryzykownego używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz braku utrzymywania higieny cyfrowej przez dzieci i młodzież.
Program realizowany w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska.

A. Interwencja dotycząca promocji higieny cyfrowej i świadomego, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń cyfrowych UC).
Interwencja obejmuje 1 do 3 spotkań indywidualnych ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą) rodzica z dzieckiem w wieku 6 – 13 lat oraz młodzieżą w wieku14 – 18lat.
Spotkania odbywają się online, osobiście lub hybrydowo w odstępach1 – 2 tygodni.

B. Interwencja dotycząca profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (UP).
Interwencja obejmuje 1 – 4 spotkań indywidualnych ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień) młodzieży w wieku 12 – 18 lat oraz ich rodzicem/opiekunem.
Spotkania odbywają się online, osobiście lub hybrydowo w odstępach 1 – 2 tygodni.

Cel główny

Umacnianie zdrowia młodych gdańszczan poprzez zwiększenie kompetencji zdrowotnych w zakresie życia wolnego od uzależnień.

Cele szczegółowe

 1. Zwiększenie kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie identyfikowania używania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych oraz postępowania wychowawczego dot. kształtowania behawioralnych czynników chroniących.
 2. Identyfikacja osób z wysokim ryzykiem uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 3. Zwiększenie liczby osób uzyskujących profesjonalną pomoc terapeutyczną poprzez kierowanie osób uzależnionych do ośrodków specjalistycznych.
 4. Zwiększenie kompetencji dzieci, młodzieży oraz rodziców i opiekunów w zakresie utrzymywania higieny cyfrowej w środowisku rodzinnym.
 5. Identyfikacja osób z wysokim ryzykiem uzależnienia cyfrowego.

Grupa docelowa

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych 6-13 lat oraz 14-18 lat oraz do ich środowiska rodzinnego (opiekuńczego).

I Krótka interwencja dotycząca nadużywania substancji psychoaktywnych
Bezpośrednimi beneficjentami są młode osoby w wieku 13-18 lat używające substancji psychoaktywnych (eksperymentujące, nadużywające).

II Krótka interwencja dotycząca higieny cyfrowej i profilaktyki uzależnień cyfrowych
Bezpośrednimi beneficjentami są dzieci i młodzież, korzystający z nowych technologii w sposób problemowy oraz ich środowisko rodzinne (opiekuńcze).
W tej interwencji wyróżniamy 2 grupy:

Grupa młodsza 6 – 13 lat to dzieci, które straciły kontrolę nad swoim zachowaniem związanym z używaniem Internetu.

Grupa starsza 14 – 18 lat to młodzież, która używa Internetu w sposób ryzykowny dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego.

W obydwu grupach wiekowych odbiorcami są także rodzice (opiekunowie) potrzebujący wsparcia w obszarze wychowania, edukacji cyfrowej, komunikacji z dzieckiem nadużywającym cyfrowych urządzeń ekranowych.

Kryteria udziału oraz zasady uczestnictwa

 • Uczestników do programu mogą zgłaszać telefonicznie i/lub drogą mailową rodzice (opiekunowie).
 • Sekretariat GOPZiPU telefonicznie ustala termin spotkania konsultacyjnego rodzica i dziecka/nastolatka. W momencie rejestracji konieczne jest podanie przez beneficjenta numeru telefonu i danych kontaktowych w celu przypomnienia o terminie konsultacji.
 • W sekretariacie rodzic wypełnia Kartę uczestnika z danymi osobowymi, zgodami oraz klauzulą RODO. W przypadku konsultacji zdalnej Karta uczestnika przesyłana jest do rodzica (opiekuna) mailowo. Rodzic odsyła zdjęcie lub skan wypełnionego i podpisanego dokumentu
 • W przypadku interwencji dotyczącej nadużywania substancji psychoaktywnych ważne jest, aby na pierwsze spotkanie umawiane były osoby, które próbowały już substancji psychoaktywnych, jest to warunek prowadzenia interwencji. Nie ma możliwości skorzystania z oferty w przypadku, gdy rodzic chciałby umówić dziecko ze specjalistą „zapobiegawczo”.
 • W przypadku interwencji dotyczącej higieny cyfrowej i profilaktyki uzależnień cyfrowych w grupie wiekowej dzieci 6-13 lat, na wszystkich spotkaniach obecny jest rodzic (opiekun) wraz z dzieckiem. Działania interwencyjne w przypadku dzieci młodszych skierowane są głównie do rodzica celem wspierania jego kompetencji rodzicielskich.
 • W przypadku interwencji dotyczącej higieny cyfrowej i profilaktyki uzależnień cyfrowych w grupie wiekowej nastolatków 14-18 lat rodzic (opiekun) może być obecny na wszystkich spotkaniach lub tylko na pierwszym z wyłączeniem 18-latków, którzy mogą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach bez obecności rodzica.
 • Uczestników programu zaprosimy do wypełnienia ankiet badających poziom zadowolenia oraz rezultatów podjętej wspólnie interwencji w kierunku pożądanych zmian.

Poziom oddziaływania profilaktycznego

Profilaktyka uniwersalna

Realizacja zadania

Zadanie jest realizowane w formie konsultacji na które zapraszamy dzieci/młodzież wraz z rodzicem/opiekunem. Liczbę spotkań (maksymalnie 3 lub 4) staramy się dostosować do potrzeb osób, którym pomagamy. Konsultacje prowadzą pracownicy GOPZiPU – psycholodzy i psychoterapeuci

Oczekiwane efekty i korzyści

– wzrost wiedzy młodych ludzi a także rodziców i opiekunów w zakresie higieny cyfrowej i profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych
– opracowanie „planu zaradczego”
– wsparcie dorosłych, dostarczenie narzędzi do pracy z dziećmi
– przekazanie informacji o miejscach oferujących pomoc, jeśli jest taka potrzeba

Kontakt w sprawie programu

Monika Piotrzkowska – Dziamska – koordynator programu
Tel: 669 979 208
e-mail: m.piotrzkowska@opz.gdansk.pl