OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W dniu 31.12.2019r. zawarto umowę na realizację zamówienia z Fundacją Medicover wskazaną w informacji o wyborze oferty.

WYBÓR OFERTY

2019-12-09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY_GPPC 10

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, działając jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu wskazuje, iż sporządzając pismo o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu, nie ustrzegł się omyłki pisarskiej w dacie jej sporządzenia. Prawidłowa data – 9.12.2019r,  tj. data publikacji pisma.

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

2019-12-05

GPPC 10 Informacja z otwarcia ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/WNIOSKI

2019-12-03

GPPC_2019_11_019_GPPC 10_odpowiedź na pytanie 1_2019-12-03

Zmiana SIWZ

2019-12-02

GPPC_2019_11_018 zmiana SIWZ w treści umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych 2019-12-02
Załącznik nr 4 do Załącznika 6a Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do Załącznika 6b Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

I. ZAMAWIAJĄCY

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy interwencji zdrowotnej obejmującej:
Zadanie 1- Kwalifikację i wykonanie badań (przesiewowe OGTT, pielęgniarskie i lekarskie) oraz przeprowadzenie programu edukacyjnego dla uczestników projektu
Zadanie 2 – Rekrutację i utrzymanie uczestników projektu w programie edukacyjnym

UWAGA: Oferta musi obejmować realizację dwóch zadań. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty częściowej.

ZAŁĄCZNIKI

Lp. Dokument Typ pliku
1 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pdf
2 SIWZ_GPPC 10_interwencja medyczna pdf
3 Załącznik nr 1a do SIWZ Formularz ofertowy Zadanie 1 – badania i program edukacyjny doc
4 Załącznik nr 1b do SIWZ Formularz ofertowy Zadanie 2 – rekrutacja i utrzymanie uczestników doc
5 Zał. nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu doc
6 Zał. nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania doc
7 Zał. nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc
8 Załącznik 5 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia pdf
9 Załącznik 6a do SIWZ- Projekt umowy_Zadanie1 pdf
10 Załącznik 6b do SIWZ- Projekt umowy_Zadanie2 pdf
11 Załącznik nr 7 do SIWZ- Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne pdf
12 Załącznik nr 4 do Załącznika 6a_Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf
13 Załącznik nr 4 do Załącznika 6b_Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf