Cel główny

Zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu poprzez kształtowanie i utrwalanie u osób w wieku emerytalnym zachowań zdrowotnych.

Cele szczegółowe

 • Zwiększenie wiedzy na temat behawioralnych czynników wpływających na zdrowie człowieka oraz procesu starzenia się organizmu i sposobów opóźniania jego przebiegu.
 • Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz zwiększenie motywacji do prowadzenie zdrowego stylu życia.
 • Identyfikacja behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób i zmniejszania efektywność leczenia.
 • Identyfikacja zaburzeń stanu zdrowia, które wymagają specjalistycznej diagnostyki i leczenia w ramach usług zdrowotnych.
 • Poprawa behawioralnego profilu zdrowego stylu życia poprzez utrwalanie zachowań służących zdrowiu oraz eliminowanie behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób.
 • Poprawa relacji pacjent – lekarz (w tym: zwiększenie poziomu przestrzegania zaleceń terapeutycznych)
 • Redukcja nadmiaru masy ciała u osób z nadwagą i otyłością i poprawa sprawności fizycznej (w tym wydolności fizycznej).
 • Zwiększenie kompetencji dotyczących samodzielnego podejmowania aktywności fizczycznej.
 • Poprawa funkcji społeczno – emocjonalnych i poznawczych u osób z deficytami tych sprawności.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialnego realizowania i przestrzegania zaleceń terapeutycznych (ang. compliance) oraz kształtowania właściwych relacji pacjenta z lekarzem.
 • Zwiększenie wiedzy na temat praw pacjenta i sposobu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez przyswojenie procedur i schematów postępowania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia.
 • Zwiększenie wiedzy na temat lokalnej oferty pomocy i programów umożliwiających szerokorozumianą aktywność osób w wieku poprodukcyjnym.

Grupa docelowa

Program „Trzeci Wiek w Zdrowiu” dedykowany jest kobietom i mężczyznom będącym na emeryturze, zamieszkałym na terenie Miasta Gdańsk.

Tryb zapraszania

W programie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gdańska, będący na emeryturze którzy:

 • dokonają zgłoszenia telefonicznego u koordynatora Programu.

O terminie i miejscu spotkania każda skierowana osoba zostanie poinformowana telefonicznie.

Zadania

 • Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia
 • Edukacja w zakresie relacji „pacjent-lekarz”
 • Edukacja w zakresie aktywności fizycznej, zgodna z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia – trening dopasowany do możliwości i ograniczeń seniorów
 • Identyfikacja czynników ryzyka chorób wieku senioralnego
 • Ocena zachowań zdrowotnych
 • Ocena ryzyka upadków, urazów, złamań, depresji i interakcji ruchowych
 • Badanie parametrów zdrowotnych takich jak: BMI, otyłość brzuszna,
 • Stworzenie indywidualnego Planu Postępowania Prozdrowotnego
 • Przedstawienie lokalnej oferty klubów dla seniorów, w tym edukacji, warsztatów, itp.
 • Przedstawienie oferty klubów aktywności fizycznej dla seniorów
 • Przedstawienie możliwości udziału w wolontariacie

Oczekiwane efekty i korzyści

 • Zwiększenie świadomości dotyczącej roli aktywności fizycznej w życiu
 • Umiejętność oceny własnych możliwości fizycznych i podejmowania aktywności fizycznej adekwatnej do swoich możliwości
 • Wzrost świadomości zachowań sprzyjających zdrowiu
 • Umiejętność dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i nawiązywania relacji społecznych
 • Umiejętność budowanie relacji pacjent-lekarz
 • Umiejętność skorzystania z lokalnej oferty klubów dla seniorów w różnych obszarach dziedzin – edukacja, warsztaty, aktywność fizyczna
 • Wzrost zaangażowania w działania wolontaryjne
 • Przedstawienie lekarzowi POZ lub lekarzowi specjaliście karty profilu zdrowotnego seniora po udziale w Programie

Organizacja i proces działania

 • W Programie mogą uczestniczyć wszyscy seniorzy, którzy przeszli pomyślnie proces rekrutacji
 • Uczestnictwo w programie jest bezpłatne
 • Uczestnictwo w programie jest jednorazowe
 • Okresowo przeprowadzane jest badanie ankietowe dotyczące jakości programu

Informacje dodatkowe

Odciążenie pracy lekarza w zakresie:

 • Alfabetyzacji zdrowotnej (wiedza na temat czynników wpływających na stan zdrowia człowieka)
 • Promocji zdrowego stylu życia
 • Promocji postawy aktywnego starzenia się

Wsparcie pracy lekarza w zakresie:

 • Kształtowania postawy współodpowiedzialności za proces leczenia (compliance)

Wzbogacenie wiedzy lekarza o zdrowiu pacjenta w zakresie:

 • Behawioralnych czynników ryzyka chorób – profil zachowań zdrowotnych pacjenta
 • Status zachowań żywieniowych
 • Status aktywności fizycznej
 • Status nikotynowy
 • Status uzależnień
 • Poziomu ryzyka: złamań osteoporotycznych oraz występowania interakcji leków)
 • Wybranych parametrów (w tym: ocena masy ciała, ocena sprawności i wydolności fizycznej

Kontakt w sprawie programu

Małgorzata Kaźmierczak
twz@opz.gdansk.pl
530-824-707

Partnerzy programu

Inauguracja programu – 30.09.2016 r.