Cel główny

Celem głównym programu jest kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych w kontekście zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, wśród młodzieży.

Cele szczegółowe

 1. Rozwój umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji – analizowania konsekwencji własnych wyborów. Wzmocnienie świadomości swoich mocnych stron, swoich wartości, zasobów. Zapoznanie młodzieży ze sposobami, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji.
 2. Uświadomienie potrzeby istnienia zasad w życiu człowieka. Zrozumienie indywidualnych i aktualnych własnych zasad./li>
 3. Uświadomienie roli uczuć w życiu. Rozwinięcie umiejętności konstruktywnego przeżywania uczuć.
 4. Zwiększenie wiedzy nt. zmian biologicznych i związanych z nimi wahań nastroju oraz różnic dot. zmian zachodzących w ciele dorastających chłopców i dziewcząt. Wzbudzenie refleksji nad potrzebą wyznaczania własnych i dostrzegania cudzych granic, zarówno cielesnych jak i komunikacyjnych. Przekazanie wiadomości na temat zachowań asertywnych.
 5. Poszerzenie wiedzy uczestników nt. uzależnień chemicznych i behawioralnych. Ukazanie przyczyn sięgania po środki psychoaktywne. Przedstawienie etapów uzależnienia.
 6. Lepsze rozumienie perspektywy dorosłych oraz swojego miejsca w świecie dorosłych i ich oczekiwań. Poprawa kompetencji komunikacyjnych. Trening empatycznego stylu komunikowania się opartego na umiejętności rozpoznania potrzeb i intencji rozmówcy.
 7. Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej / umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji i potrzeb.

Grupa docelowa

Adresatami programu są uczniowie klas VII / VIII szkół podstawowych.

Poziom oddziaływania profilaktycznego

Poziom oddziaływania profilaktycznego w ramach realizacji programu dotyczy głównie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Zadania w obrębie profilaktyki wskazującej są ograniczone do interwencji w postaci identyfikacji zjawiska i wskazania miejsc pomocowych.
Przekazanie listy placówek w których można uzyskać pomoc dla młodzieży. Wsparcie merytoryczne realizatorów.

Realizacja

Tematy warsztatów:

 • Moduł 1. MYŚLĘ, ANALIZUJĘ, DECYDUJĘ.
 • Moduł 2. ZASADY – DLACZEGO POTRZEBNE SĄ W MOIM ŻYCIU
 • Moduł 3. UCZUĆ MOC
 • Moduł 4. MOJE CIAŁO
 • Moduł 5. UZALEŻNIENIA – ZŁODZIEJE WOLNOŚCI
 • Moduł 6. JA W ŚWIECIE DOROSŁYCH

Okres adolescencji to burzliwy czas zmian w rozwoju fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym, a także społecznym. Niesie ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń, jednak coraz więcej młodych ludzi boryka się z trudnościami charakterystycznymi dla tego okresu. Często w tych zmaganiach pozostają sami, bez wsparcia dorosłych i rówieśników.
Współczesna młodzież w okresie dojrzewania doświadcza trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Charakteryzuje się niską samooceną i labilnością emocjonalną. Korzysta z mediów elektronicznych w komunikacji z innymi i pojawiają się deficyty w umiejętnościach społecznych.
Cele programu w dużym stopniu wpisują się w aktualne potrzeby młodzieży, związane z kryzysem spowodowanym wielomiesięczną izolacją społeczną.

Kontakt w sprawie programu

Agnieszka Ratajczak – koordynator programu
e-mail: a.ratajczak@opz.gdansk.pl
tel: 502 430 652