ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Uprzejmie informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w terminie, w oparciu o ustalone kryteria punktacji, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę DRUKARNIA B3 PROJECT, ul. Kartuska 377, 80-125 Gdańsk.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYDRUKU DZIENNICZKA UCZESTNIKA PROJEKTU

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, jednostka budżetowa Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia oferty na wydruk materiałów edukacyjnych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, 80-397 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 61

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest usługa wydruk i dostawa materiałów informacyjno-edukacyjnych (Dzienniczek Uczestnika Projektu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym „Zapytanie ofertowe na usługę wydruku DZIENNICZKA UCZESTNIKA PROJEKTU”

III. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ

Wszelkie zapytania wnioski dotyczące treści niniejszego zapytania należy składać nie później niż 1 dzień przed terminem składania ofert na adres: maja.serkowska@opz.gdansk.pl

IV. ZŁOŻENIE OFERTY
Oferty należy przesłać na adres e-mail: bezcukrzycy@opz.gdansk.pl do dnia 20 lipca 2020r do godziny 14.00 lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego – (sekretariat) ul. Kołobrzeska 61, 80-397 Gdańsk.

V. ZAŁĄCZNIKI

1. Zapytanie ofertowe na usługę wydruku DZIENNICZKA UCZESTNIKA PROJEKTU Zapytanie o cenę

2. Załącznik nr 1_FORMULARZ OFERTY_DZIENNICZEK UCZESTNIKA PROJEKTU