Cel główny

Kształtowanie kompetencji społecznych i zdrowotnych uczniów szkół podstawowych.

Cele szczegółowe

  1. Zwiększenie kompetencji w zakresie unikania używania substancji psychoaktywnych.
  2. Wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych wspomagających kontakty rówieśnicze.
  3. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności poprzez stworzenie przyjaznego środowiska związanego z relacjami społecznymi (miejsce spotkań, regularny dostęp do życzliwej opieki dorosłego).

Grupa docelowa

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych w wieku 11 – 14 lat.

Rekrutacja jest realizowana w oparciu o wniosek uczestnictwa w świetlicy „Przystań Odkrywców”.
Wniosek wypełniony przez wychowawcę ucznia za zgodą rodzica.
Liczebność grup zakłada maksimum 20 osób i minimum 15 osób.

Poziom oddziaływania profilaktycznego

Poziom oddziaływania profilaktycznego w ramach realizacji programu dotyczy głównie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej. Zadania w obrębie profilaktyki wskazującej są ograniczone do interwencji w postaci identyfikacji zjawiska i wskazania miejsc pomocowych.

Realizacja

Program będzie współrealizowany z gdańskimi Poradniami Psychologiczno- Pedagogicznymi oraz innymi jednostkami miejskimi np. Pałac Młodzieży.

W ramach programu świetlica – „Przystań odkrywców” prowadzone są działania profilaktyczne w oparciu o mini podręcznik, który jest narzędziem pomocniczym w pracy profilaktycznej. W podręczniku prezentowane są zagadnienia odwołujące się do czynników chroniących, które kształtują kompetencje zdrowotne dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
Poradnik ma charakter pomocy dydaktycznej, a realizacja programu wychowawczego umożliwia podejmowanie także innych zagadnień (nieobjętych kartami pracy) związanych z rozwojem umiejętności interpersonalnych i społecznych, które pozwolą podopiecznym łatwiej osiągnąć satysfakcjonujący poziom życia wolnego od uzależnień i jednocześnie podnoszenie kompetencji społecznych.
Formy, metody i treści prowadzonych zajęć dostosowane są do wieku podopiecznych.
Planowanie działań odbywa się w odniesieniu do obszarów rozwoju dziecka: emocjonalnego, społecznego i poznawczego. Różne zachowania dysfunkcyjne oraz możliwości poznawcze są uzależnione od etapu rozwojowego młodego człowieka.

Kontakt w sprawie programu

Agnieszka Ratajczak – koordynator programu
e-mail: a.ratajczak@opz.gdansk.pl
tel: 502 430 652