Zdrowy Uczeń

Cel główny

Promocja zdrowego stylu życia oraz określenie programu postępowania prozdrowotnego dla dziecka.

Plan postępowania prozdrowotnego obejmuje promowanie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i właściwych nawyków służących utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała i masy ciała oraz w razie konieczności zlecenie działań kompensacyjno – korekcyjnych lub rehabilitacyjnych.

Cele szczegółowe

Ocena wybranych parametrów prawidłowego rozwoju dziecka – ocena masy ciała wraz z pomiarem składu ciała i określeniem zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie dziecka, pomiar i ocena wysokości ciała, badanie i ocena postawy ciała, pomiar i ocena ciśnienia tętniczego oraz unikatowy w skali kraju test wydolności fizycznej dziecka. Na podstawie uzyskanych wyników formułowane są szczegółowe zalecenia układające się w indywidualny plan postępowania prozdrowotnego.

Grupa docelowa

Uczniowie klas III i VII gdańskich szkół podstawowych

Tryb zapraszania

W cyklu rocznym, zgodnie z planowanym harmonogramem badań, poprzez kontakt ze szkolnymi koordynatorami programów zdrowotnych. Droga telefoniczna, mailowa, osobiste dostarczanie materiałów (opis programu Zdrowy Uczeń wraz z charakterystyką jego realizacji na terenie szkoły, informatory o programie i zgody do podpisania dla rodziców dzieci chcących uczestniczyć w programie) wg harmonogramu ustalanego przy współpracy z koordynatorami programów zdrowotnych w poszczególnych szkołach.

Zadania

 1. Realizacja programu na terenie wszystkich gdańskich szkół podstawowych w cyklu rocznym
 2. Objęcie programem 5000 dzieci w roku kalendarzowym
 3. Przeprowadzenie badań przesiewowych na terenie szkół
 4. Kwalifikacja dzieci zagrożonych rozwojem chorób cywilizacyjnych do dalszego udziału w programie „6, 10, 14 dla Zdrowia”
 5. Opracowanie indywidualnych kart badań z planem postępowania prozdrowotnego dla każdego dziecka uczestniczącego w programie
 6. Opracowanie raportów dla szkól objętych programem
 7. Opracowanie rocznego raportu zbiorczego dla władz samorządowych

Oczekiwane efekty i korzyści

Poprawa stanu zdrowia gdańskich dzieci, obniżenie czynników ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych w populacji dzieci objętych programem, upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia wśród młodych gdańszczan

Organizacja i proces działania

Część diagnostyczna (o charakterze badania przesiewowego) – realizowana na terenie placówki oświatowej, obejmuje:

 • Ocenę masy ciała, określenie BMI ( Body Mass Index ) i pomiar składu ciała wraz z określeniem zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie dziecka
 • Pomiar i ocenę ciśnienia tętniczego dziecka,
 • Test wydolności fizycznej dziecka (Kash Pulse Recovery Test)

Część informacyjno – edukacyjna – realizowana jest w formie treści zawartych w indywidualnej karcie badań dziecka oraz krótkiej, indywidualnej edukacji dziecka na temat podstawowych zasad zdrowego stylu życia. Wyniki badań wraz z indywidualnym planem postępowania prozdrowotnego przekazywane są rodzicom dzieci za pośrednictwem szkoły.

Część sprawozdawcza – Szkoła otrzymuje szczegółowy raport rozszerzony o wyniki statystyczne dotyczące badań. Te informacje mogą posłużyć dyrekcji szkoły do planowania działań w ramach szkolnych programów promocji zdrowia i wychowania zdrowotnego.
Zbiorcze sprawozdanie z badań prowadzonych we wszystkich gdańskich szkołach podstawowych przedstawiane jest władzom miejskim.

Lista szkół podstawowych z zaplanowanymi badaniami  na I semestr roku szkolnego 2022/2023

Zespół nr 1

Kontakt: zdrowyuczen@opz.gdansk.pl

Maciej Jarząbkiewicz – GOPZiPU

Tel. 504 269 046

Zespół nr 2

Kontakt: zdrowyuczen@opz.gdansk.pl

Filip Marcińczyk – GOPZiPU

Tel. 739 978 603

SP nr 12 Szkoła podstawowa nr 79
SP nr 81 Szkoła podstawowa nr 80
SP nr 6 Szkoła podstawowa nr 33
SP nr 86 Szkoła podstawowa nr 2
SP nr 19 Szkoła podstawowa nr 1
SP nr 85 Szkoła podstawowa nr 42
SP nr 83 Szkoła podstawowa nr 43
SP nr 82 Szkoła podstawowa nr 5
SP nr 7 Szkoła podstawowa nr 44
Pozytywna szkoła podstawowa Szkoła podstawowa nr 60
Szkoła podstawowa nr 76
Szkoła podstawowa nr 46
Szkoła podstawowa nr 69
Szkoła podstawowa nr 84

Informacje dodatkowe

 • Kompleksowy program „Zdrowy Uczeń” wychodzi naprzeciw potrzebom realizacji zadań gminy dotyczących promocji zdrowia.
 • Władze samorządowe otrzymują raport zawierający statystyczną analizę wyników badań. Informacje dotyczące skali problemu nadwagi, otyłości i niskiego poziomu aktywności fizycznej u dzieci umożliwiają podjęcie kolejnych działań przeciwdziałających tym problemom.
 • Szkoła otrzymuje szczegółowy raport rozszerzony o wyniki statystyczne dotyczące badań. Te informacje mogą posłużyć dyrekcji szkoły do planowania działań w ramach szkolnych programów promocji zdrowia i wychowania zdrowotnego.

Do pobrania: Zgoda na uczestnictwo dziecka w programie „Zdrowy uczeń”

Do pobrania: Prezentacja Zdrowy start w cyfrowy świat-SZKOLA

Kontakt w sprawie programu

Zespół nr 1

Kontakt: zdrowyuczen@opz.gdansk.pl

Maciej Jarząbkiewicz

Tel. 504 269 046

Zespół nr 2

Kontakt: zdrowyuczen@opz.gdansk.pl

Filip Marcińczyk

Tel. 739 978 603